EU
Repertuar Kup bilet

Rodo

Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Operze Bałtyckiej w Gdańsku  jest Opera Bałtycka w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-219), przy Al. Zwycięstwa 15, adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

wycofania zgody w dowolnym momencie,
żądania kopii danych,
sprostowania danych,
do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
ograniczenia przetwarzania,
do przeniesienia danych,
do sprzeciwu,
bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.
 
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres iod@operabaltycka.pl

Monitoring wizyjny

W Operze stosowany jest system monitoringu wizyjnego.
Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Opera Bałtycka w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15, 80 – 219 Gdańsk, e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl.
Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@operabaltycka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób oraz ochrona mienia administratora danych osobowych.
Monitoring obejmuje wejście do opery, hol wejścia i wyjścia, foyer (małe i duże) oraz widownię.
Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku incydentu bezpieczeństwa przez okres niezbędny do zabezpieczenia i przekazania materiału dowodowego organom ścigania wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych       (tzw. podmioty przetwarzające).
 

Inspektor Ochrony Danych
Mateusz Gigiewicz
adres mailowy: iod@operabaltycka.pl