EU
Repertuar Kup bilet

Deklaracja dostępności

Opera Bałtycka w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-07-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11.

   Status zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    

   Niespełnione wymagania

   • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnościami słuchu.
   • Nie wszystkie pliki graficzne posiadają opisy alternatywne.
   • Brak komunikatu informującego o otwarciu nowego okna przeglądarki.

   Powody braku spełniania wymagań

   • W lutym 2023 została opublikowana nowa wersja strony internetowej, która obecnie jest systematycznie uzupełniana.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2018-05-18.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-28.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Piotrowska, aleksandra.piotrowska@operabaltycka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514 762 558 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Adres

   Aleja Zwycięstwa 15
   80-219 Gdańsk
   województwo pomorskie


   Parking

   • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
   • Parking jest bezpłatny.
   • Parking znajduje się na placu między budynkiem Opery a budynkiem Multikina. Wjazd na parking znajduje się przy ulicy Towarowej, po prawej stronie za budynkiem Opery. Potrzebę skorzystania z parkingu należy zgłosić dzwoniąc na numer 58 763 49 12.

    

   Pies asystujący

   • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
   • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

    

   Wejście do budynku

   • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
   • Wejście posiada wiatrołap, składa się z dwóch par podwójnych drzwi w odległości od siebie około 1 m.
   • Lewe drzwi wejściowe, patrząc z zewnątrz, dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zewnętrzne i wewnętrzne drzwi otwierają się automatycznie na zewnątrz, w godzinach otwarcia kasy biletowej i w trakcie trwania spektakli. Aby drzwi otworzyły się od wewnątrz należy nacisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie drzwi na wprost kasy biletowej.
   • Prawe drzwi wejściowe, patrząc z zewnątrz, musisz otworzyć ręcznie na zewnątrz, otwarcie drzwi wymaga dużej siły. Posiadają wygodną i ergonomiczną klamkę.
   • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
   • Przy wejściu zamontowane jest urządzenie typu beacon z komunikatem głosowym.

    

   Przestrzeń za wejściem

   • Za wejściem głównym jest hol. Kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 5 metrów od drzwi wejściowych.
   • Przed kasą biletową na posadzce znajduje się oznakowanie tyflograficzne.
   • Kasa biletowa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
   • Po stronie lewej znajduje się wejście do foyer. Prowadzą do niego przeszklone, oznaczone kontrastowo drzwi, które godzinę przed spektaklem są otwarte dla publiczności. Za drzwiami do foyer, na przeciwległej ścianie znajduje się sklepik operowy, w odległości około 8 metrów.
   • Ścieżka dotykowa prowadzi przez foyer na widownię Opery, a także wyznacza drogę do tablicy tyflograficznej, która przedstawia plan parteru oraz szatni, windy, sklepiku operowego, baru i toalety.
   • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

    

   Ciągi poziome

   • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
   • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

   Ciągi pionowe
   • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
   • Możesz skorzystać z windy.

    

   Winda

   • Winda znajduje się w foyer.
   • Prowadzi do szatni i toalety dla osób z niepełnosprawnością.
   • Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie.
   • Drzwi windy otwierają się na zewnątrz.
   • Aby uruchomić windę należy przytrzymać przycisk z numerem piętra.
   • W windzie znajduje się listwa hamulcowa.
   • Przycisk alarmowy odblokowuje się przekręcając gałkę w prawą stronę.
   • Przy windzie zamontowane jest urządzenie typu beacon z komunikatem głosowym.

    

   Schody

   • Schody do szatni i toalet.
   • Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
   • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
   • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

    

   Łazienka

   • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
   • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1. Można do niej dotrzeć schodami prowadzącymi do szatni albo windą znajdującą się na poziomie 0.
   • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
   • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
   • Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów.
   • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
   • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
   • Na ścianach są zamontowane poręcze.
   • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

    

    

   Dodatkowe informacje

   • Opera dysponuje czterema miejscami na widowni przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach) i miejscami dla ich asystentów obok.
   • Opera posiada 25 nowoczesnych odbiorników wi-fi, które zapewniają możliwość:
    • skorzystania z pętli indukcyjnej osobom niedosłyszącym;
    • skorzystania z audiodeskrypcji osobom niedowidzącym lub niewidomym, na podanych w repertuarze spektaklach z audiodeskrypcją.
   • Aby skorzystać z odbiorników należy taką potrzebę zgłosić obsłudze widowni lub w kasie biletowej.
   • Podczas spektaklu z audiodeskrypcją należy zgłosić się do obsługi widowni w celu otrzymania odbiornika i słuchawek.
   • Możesz posiadać własne słuchawki z wejściem JACK 3,5 mm.
   • Odbiorniki mają zasięg na całej widowni.
   • Opera dysponuje 3 parami słuchawek wygłuszających dla dorosłych osób wrażliwych na głośne dźwięki oraz 2 parami słuchawek wygłuszających dla dzieci. Chęć skorzystania ze słuchawek należy zgłosić obsłudze widowni.