zamknij

Spotkanie organizacyjne szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca

08-09-2015

 Informujemy, iż zebranie organizacyjne i zapisy do szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca odbędą się 21 września (poniedziałek) w budynku Opery Bałtyckiej (wejście od ul. Towarowej) w dużej sali baletowej, grupy dziecięce i młodzieżowe o godz. 17:30 oraz dorośli o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

zamknij
drukuj

Przetargi


RZP/8/2015 Hotelarskie usługi noclegowe polegające na wynajmowaniu pokoi świadczone na terenie miasta Gdańska

Gdańsk: HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE POLEGAJĄCE NA WYNAJMOWANIU POKOI ŚWIADCZONE NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA
BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer ogłoszenia: 122769 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V  

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Bałtycka w Gdańsku , Aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 7634912/13, faks 58 7634914.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prowadzący dzialalność kulturalną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE POLEGAJĄCE NA WYNAJMOWANIU POKOI ŚWIADCZONE NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są hotelarskie usługi noclegowe polegające na wynajmowaniu pokoi świadczone na terenie miasta Gdańska. Warunki jakie musi spełnić oferowany hotel: a) hotel minimum 3-gwiazdkowy z windą, b) wszystkie pokoje dla niepalących, c) pokoje z pełnymi węzłami sanitarnymi (WC, prysznic, suszarka do włosów, standardowe wyposażenie), d) wyposażenie pokoju: bezpłatny bezprzewodowy internet, telefon, telewizor LCD, radio z budzikiem e) pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z dwoma pojedynczymi łóżkami, f) recepcja czynna 0-24h, g) zakwaterowanie ze śniadaniami kontynentalnymi w formie bufetu, h) liczba pokoi nie mniej niż 30, i) parking podziemny lub naziemny, j) położenie hotelu nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, k) monitoring hotelu. Przewidywana szacunkowa liczba dób 1850, w tym: ---1450 dób - pokoje jednoosobowe, ---300 dób - pokoje dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania, ---100 dób - pokoje dwuosobowe Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmian w ilości dób i pokoi o +/- 10% noclegów ze względów artystycznych lub organizacyjnych. Odległość ma być określona jako odległość komunikacyjna, obliczona za pomocą programu planującego trasę na stronie http://maps.google.pl/ Sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć: a) Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. b) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. c) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. d) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 95

·         2 - Jakość hotelu - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.operabaltycka.pl/pl/o-teatrze/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 08:30, miejsce: siedziba Zamawiającego sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY