zamknij

Spotkanie organizacyjne szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca

08-09-2015

 Informujemy, iż zebranie organizacyjne i zapisy do szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca odbędą się 21 września (poniedziałek) w budynku Opery Bałtyckiej (wejście od ul. Towarowej) w dużej sali baletowej, grupy dziecięce i młodzieżowe o godz. 17:30 oraz dorośli o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

zamknij
drukuj

Przetargi


RZP/6/2015 Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji sztankietów i elektrowciągów na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz wykonanie prac na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej

Gdańsk: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SZTANKIETÓW I ELEKTROWCIĄGÓW NA SCENIE OPERY BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU ORAZ WYKONANIE PRAC NA PODSTAWIE SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer ogłoszenia: 136226 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Bałtycka w Gdańsku , Aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 7634912/13, faks 58 7634914.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prowadzący działalność kulturalną..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SZTANKIETÓW I ELEKTROWCIĄGÓW NA SCENIE OPERY BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU ORAZ WYKONANIE PRAC NA PODSTAWIE SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej sztankietów i elektrowciągów na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz wykonanie prac na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, b) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową wykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ...

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.11.13.00-1, 45.31.11.00-1, 45.42.11.60-3, 45.21.23.22-9, 39.54.11.00-8, 42.41.63.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku: ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, ---kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ---1 osobą posiadającą uprawnienia eksploatacji E (grupa I) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci ( Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć: a) Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. b) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. c) Formularz cenowy, wg wzoru formularza zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. d) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. e) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz. f) Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał: --zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, --sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, --charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, --zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia: ---osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę/-ów, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia, z wyłączeniem dokumentacji projektowej - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.operabaltycka.pl/pl/o-teatrze/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2015 godzina 08:30, miejsce: siedziba Zamawiającego sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do 25.08.2015 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac nastąpi jednak nie wcześniej niż w dniu 02.07.2015 roku...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

załącznik 1 - mapa

załącznik 2 - rzut sceny

załącznik 3 - rzut podscenia

załacznik 4 - przekrój sceny

załącznik 5 - rzut sztankietów

załącznik 5a - przekrój sztankietów

załącznik 6 - foto

załącznik 8 - przedmiar

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej dostępne na życzenie oferentów pod adresem mailowym biuro.techniczne@operabaltycka.pl