zamknij

Spotkanie organizacyjne szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca

08-09-2015

 Informujemy, iż zebranie organizacyjne i zapisy do szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca odbędą się 21 września (poniedziałek) w budynku Opery Bałtyckiej (wejście od ul. Towarowej) w dużej sali baletowej, grupy dziecięce i młodzieżowe o godz. 17:30 oraz dorośli o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

zamknij
drukuj

Przetargi


RZP/4/2015 Sporządzenie dokumentacji projektowej oznakowania Opery Bałtyckiej w Gdańsku do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących oraz wykonanie oznakowań oraz robót budowlanych i prac montażowych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej

Gdańsk: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OZNAKOWANIA OPERY BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU DO POTRZEB OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH ORAZ WYKONANIE OZNAKOWAŃ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH NA PODSTAWIE SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer ogłoszenia: 69195 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Bałtycka w Gdańsku , Aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 7634912/13, faks 58 7634914.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prowadzący dzialaność kulturalną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OZNAKOWANIA OPERY BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU DO POTRZEB OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH ORAZ WYKONANIE OZNAKOWAŃ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH NA PODSTAWIE SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej przystosowania części budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku dla widzów do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących oraz wykonanie: oznakowań, robót budowlanych i prac montażowych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (w tym modeli do uzgodnień) dla każdej z części zamówienia, b) wykonanie oznakowań, robót budowlanych i prac montażowych dla każdej z części zamówienia zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową i uzgodnionymi modelami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                     Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 79.82.25.00-7, 19.52.00.00-7, 45.23.32.62-3, 14.62.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 1: co najmniej 1 pracy (roboty budowlanej) o wartości: 25.000 zł polegającej na wykonaniu oznakowań dla osób niewidzących i niedowidzących z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych prac (robót), określających, czy prace (roboty) te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami i prawidłowo ukończone, w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 2: co najmniej 1 pracy (roboty budowlanej) o wartości 15.000 zł polegającej na wykonaniu oznakowań dla osób niewidzących i niedowidzących z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych prac (robót), określających, czy prace (roboty) te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami i prawidłowo ukończone, w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 3: co najmniej 1 pracy (roboty budowlanej) o wartości 2.500 zł polegającej na wykonaniu oznakowań dla osób niewidzących i niedowidzących z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych prac (robót), określających, czy prace (roboty) te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami i prawidłowo ukończone, W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części dopuszcza się wykazanie tych samych prac (robót) dla każdej z części, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków określonych dla wybranych przez Wykonawcę części zamówienia.

·                     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku: w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 1: ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej ---kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierownika montażu kierującego pracami montażowymi w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 2: ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, ---kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 3: ---projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej ---kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierownika montażu kierującego pracami montażowymi Zamawiający dopuszcza posiadania ww. uprawnień przez jedną osobę. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych osób w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)..

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·                     wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·                     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·                    

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 90

·                     2 - Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia, z wyłączeniem dokumentacji projektowej - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.operabaltycka.pl/pl/o-teatrze/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 08:30, miejsce: siedziba Zamawiającego sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do 25.08.2015 roku. Z uwagi na wymogi sezonu artystycznego, wg którego funkcjonuje Zamawiający, roboty budowlane i prace montażowe mogą się zacząć nie wcześniej niż 2 lipca 2015 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TABLICE TYFLOGRAFICZNE.

·                     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TABLICE TYFLOGRAFICZNE Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (w tym modeli do uzgodnień) dla każdej z części zamówienia, b) wykonanie oznakowań, robót budowlanych i prac montażowych dla każdej z części zamówienia zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową i uzgodnionymi modelami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ (w pkt. 1,2,5)..

·                     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 79.82.25.00-7, 19.52.00.00-7.

·                     3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2015.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OZNAKOWANIE DOTYKOWE.

·                     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OZNAKOWANIE DOTYKOWE Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (w tym modeli do uzgodnień) dla każdej z części zamówienia, b) wykonanie oznakowań, robót budowlanych i prac montażowych dla każdej z części zamówienia zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową i uzgodnionymi modelami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ (w pkt. 1,3,5)..

·                     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.23.32.62-3, 19.52.00.00-7.

·                     3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2015.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OZNAKOWANIE NA BALUSTRADACH.

·                     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OZNAKOWANIE NA BALUSTRADACH Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (w tym modeli do uzgodnień) dla każdej z części zamówienia, b) wykonanie oznakowań, robót budowlanych i prac montażowych dla każdej z części zamówienia zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową i uzgodnionymi modelami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ (w pkt. 1,4,5)..

·                     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 14.62.20.00-7.

·                     3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2015.

 

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej dostępne na życzenie oferentów pod adresem mailowym biuro.techniczne@operabaltycka.pl